Trang chủ | Giới thiệu | Sản phẩm | Mạng lưới tiêu thụ | Tin tức | Liên hệ |
Sản phẩm
Liên kết website
Bạn biết đến chúng tôi từ đâu
Google search
Quảng cáo
Bạn bè giới thiệu
Internet
Lý do khác
Số truy cập: 5644843
Tin tức » QUAN HỆ CỔ ĐÔNG
THỂ LỆ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013
Thứ bảy, 12.04.2014 21:50
 Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2005 số 60/2005/QH11 được Quốc hội khóa 11 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005; - Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương 2 - Căn cứ  Nghị quyết số: 02 ngày 09 tháng 4 năm 2014 của Hội đồng quản trị  công ty về  việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần dược phẩm trung ương 2.

THỂ LỆ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013

[Trở về] [Đầu trang]

Các tin mới hơn:
» ĐƠN ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN THAM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (12.04.2014)
» ĐƠN ỨNG CỬ THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY (12.04.2014)
» QUY CHẾ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2013 (12.04.2014)
» TỜ TRÌNH V/v: báo cáo chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2013 (12.04.2014)
» BÁO CÁO KẾT QỦA HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2013 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NĂM 2014 CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC (14.04.2014)
» BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2013 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2014 (14.04.2014)
» ĐƠN ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG 2 (14.04.2014)
» BÁO CÁO TÀI CHÍNH CHO NĂM TÀI CHÍNH KẾT THÚC 31/12/2013 (26.04.2014)
» BÁO CÁO KẾT QUẢ KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP (26.04.2014)
» NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013 (28.04.2014)

Các tin cũ hơn:
» SƠ YẾU LÝ LỊCH Ứng viên vào Hội đồng quản trị (12.04.2014)
» GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013 (12.04.2014)
» TỜ TRÌNH V/v: chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2014 (12.04.2014)
» TỜ TRÌNH V/v: không sửa đổi, bổ xung một số nội dung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty ổ h n Dược hẩm trung ương 2 (12.04.2014)
» NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013 (12.04.2014)
» THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2013 (12.04.2014)
» Thông báo chốt danh sách cổ đông để họp đại hội cổ đông thường niên năm 2013 (31.03.2014)
» Thay đổi địa điểm nhận cổ tức (19.12.2013)
» Thông báo về mức thuế thu nhập cá nhân khi chuyển nhượng cổ phần và nhận cổ tức (29.11.2013)
» Thông báo kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ (19.11.2013)

Sản phẩm    Tin tức    

Công ty cổ phần dược phẩm trung ương 2 DOPHARMA
Địa chỉ: Số 9 Trần Thánh Tông - Phường Bạch Đằng - Quận Hai Bà Trưng- Hà Nội
Điện thoại: 04.9716279 , 04.9716291
Fax: 04.8211815
Designed by F.A.R., JSC - Leading the Web Market