Trang chủ | Giới thiệu | Sản phẩm | Mạng lưới tiêu thụ | Tin tức | Liên hệ |
Sản phẩm
Liên kết website
Bạn biết đến chúng tôi từ đâu
Google search
Quảng cáo
Bạn bè giới thiệu
Internet
Lý do khác
Số truy cập: 5644838
Tin tức » QUAN HỆ CỔ ĐÔNG
TỜ TRÌNH V/v: không sửa đổi, bổ xung một số nội dung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty ổ h n Dược hẩm trung ương 2
Thứ bảy, 12.04.2014 21:29
Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005; Căn cứ Nghị định của Chính phủ số 139/2007/NĐ-CP ngày 05 tháng 09 năm 2007 hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp; Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Dược phẩm trung ương 2; Hội đồng quản trị Công ty  cổ phần Dược phẩm Trung ương 2  kính trình  Đại hội đồng cổ đông  Công ty thông qua phương án  không  sửa đổi, bổ sung Điều  lệ tổ chức và hoạt động Công ty. ........

TỜ TRÌNH V/v: không sửa đổi, bổ xung một số nội dung Điều lệ tổ chức và hoạt động  của Công ty  ổ  h n Dược  hẩm trung ương 2

[Trở về] [Đầu trang]

Các tin mới hơn:
» TỜ TRÌNH V/v: chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2014 (12.04.2014)
» GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013 (12.04.2014)
» SƠ YẾU LÝ LỊCH Ứng viên vào Hội đồng quản trị (12.04.2014)
» THỂ LỆ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013 (12.04.2014)
» ĐƠN ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN THAM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (12.04.2014)
» ĐƠN ỨNG CỬ THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY (12.04.2014)
» QUY CHẾ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2013 (12.04.2014)
» TỜ TRÌNH V/v: báo cáo chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2013 (12.04.2014)
» BÁO CÁO KẾT QỦA HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2013 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NĂM 2014 CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC (14.04.2014)
» BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2013 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2014 (14.04.2014)

Các tin cũ hơn:
» NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013 (12.04.2014)
» THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2013 (12.04.2014)
» Thông báo chốt danh sách cổ đông để họp đại hội cổ đông thường niên năm 2013 (31.03.2014)
» Thay đổi địa điểm nhận cổ tức (19.12.2013)
» Thông báo về mức thuế thu nhập cá nhân khi chuyển nhượng cổ phần và nhận cổ tức (29.11.2013)
» Thông báo kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ (19.11.2013)
» Thông báo V/v: chốt danh sách cổ đông hưởng quyền nhận cổ tức năm 2012 (19.11.2013)
» Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 (02.05.2013)
» Biên bản cuộc họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 (02.05.2013)
» Báo Cáo Tài Chính Tóm Tắt Năm 2012 (17.04.2013)

Sản phẩm    Tin tức    

Công ty cổ phần dược phẩm trung ương 2 DOPHARMA
Địa chỉ: Số 9 Trần Thánh Tông - Phường Bạch Đằng - Quận Hai Bà Trưng- Hà Nội
Điện thoại: 04.9716279 , 04.9716291
Fax: 04.8211815
Designed by F.A.R., JSC - Leading the Web Market