Trang chủ | Giới thiệu | Sản phẩm | Mạng lưới tiêu thụ | Tin tức | Liên hệ |
Sản phẩm
Liên kết website
Bạn biết đến chúng tôi từ đâu
Google search
Quảng cáo
Bạn bè giới thiệu
Internet
Lý do khác
Số truy cập: 5644891
Tin tức » QUAN HỆ CỔ ĐÔNG
CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011
Thứ hai, 16.04.2012 10:49
Chương trình làm việc tại Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2011

NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG 2

Thời gian:7h30 đến 11h30 ngày 26 tháng 04 năm 2012

Địa điểm: Hội trường Cung văn hoá thể thao thanh niên số 1 Tăng Bạt Hổ, Hai bà Trưng, Hà Nội

Nội dung:

STT

Thời gian

Nội dung

Chủ trì

I.THỦ TỤC KHAI MẠC

 

 

1

7:30 – 8:00

Đăng ký tham dự Đại hội

Ban tổ chức

2

8:00 – 8:15

Chào cờ khai mạc Đại hội, tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu, giới thiệu Ban chủ tọa, Ban thư ký Đại hội, Ban kiểm phiếu, thông qua chương trình Đại hội

MC

3

8:15 – 8:30

Thông qua tính hợp lệ của Đại hội

Trưởng Ban Kiểm soát

4

8:30 – 8:40

Thông qua Quy chế tổ chức đại hội, và thể lệ biểu quyết

Ông Phó chủ tịch HĐQT

II.NỘI DUNG ĐẠI  HỘI

 

 

1

8:40 – 9:00

Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2011 và phương hướng năm 2012 của Ban giám đốc.

Đại diện Ban GĐ

2

9:00 – 9:25

- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2011;  phương hướng nhiệm vụ năm 2012

- Tờ trình tăng vốn điều lệ;.

- Tờ trình không sửa đổi Điều lệ Công ty.

Ông chủ tịch HĐQT

3

9:25 – 9:45

- Báo cáo hoạt động của BKS năm 2011;  phương hướng nhiệm vụ năm 2012.

- Báo cáo kết quả tài chính năm 2011 đã được kiểm toán.

- Báo cáo kết quả thẩm định tài chính của Ban Kiểm soát

- Tờ trình đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2012.

Đại diện BKS

4

9:45 – 10:00

- Báo cáo phương án chi trả cổ tức và trích lập các quỹ năm 2011.

- Báo cáo chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2011

- Phương án chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2012.

Đại diện HĐQT

5

10:00 – 10:45

 

 

 

- Thảo luận nội dung các Báo cáo HĐQT, BGĐ, BKS, Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2011.

- Biểu quyết thông qua các Báo cáo HĐQT, BGĐ, BKS, Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2011

- Biểu quyết tờ trình phương án phát hành tăng vốn điều lệ.

- Biểu quyết về cổ tức, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

- Biểu quyết về việc không sửa đổi Điều lệ Công ty.

- Biểu quyết lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2012.

Chủ tịch HĐQT và Ban kiểm phiếu

6

10:45 – 11:00

Đại diện khách mời  phát biểu ý kiến.

Chủ tịch HĐQT

III. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

 

 

1

11:00 – 11:15

Thông qua biên bản họp ĐHĐCĐ và Nghị quyết Đại hội

Thư ký ĐH và Ban kiểm phiếu

2

11:15 – 11:30

Tuyên bố bế mạc Đại hội

Ông chủ tịch HĐQT

 

 

TM/ BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

Trưởng ban

(Đã Ký)

DS. Lê Tiến Dũng

[Trở về] [Đầu trang]

Các tin mới hơn:
» GIẤY ỦY QUYỀN CỦA TỔ CHỨC THAM DỰ HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2011 (16.04.2012)
» GIẤY ỦY QUYỀN CỦA CÁ NHÂN THAM DỰ HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2011 (16.04.2012)
» GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2011 (16.04.2012)
» QUY CHẾ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011 (16.04.2012)
» THỂ LỆ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011 (16.04.2012)
» TỜ TRÌNH KHÔNG SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG 2 (17.04.2012)
» TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG VỀ LƯA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN NĂM 2012 (17.04.2012)
» TỜ TRÌNH PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ (18.04.2012)
» TỜ TRÌNH THÙ LAO CỦA HĐQT VÀ BKS NĂM 2012 (18.04.2012)
» THÔNG BÁO CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG (25.03.2013)

Các tin cũ hơn:
» THƯ MỜI HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2011 (16.04.2012)
» THÔNG BÁO CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG (04.04.2012)

Sản phẩm    Tin tức    

Công ty cổ phần dược phẩm trung ương 2 DOPHARMA
Địa chỉ: Số 9 Trần Thánh Tông - Phường Bạch Đằng - Quận Hai Bà Trưng- Hà Nội
Điện thoại: 04.9716279 , 04.9716291
Fax: 04.8211815
Designed by F.A.R., JSC - Leading the Web Market