Trang chủ | Giới thiệu | Sản phẩm | Mạng lưới tiêu thụ | Tin tức | Liên hệ |
Sản phẩm
Liên kết website
Bạn biết đến chúng tôi từ đâu
Google search
Quảng cáo
Bạn bè giới thiệu
Internet
Lý do khác
Số truy cập: 5644863
Tin tức » QUAN HỆ CỔ ĐÔNG
THƯ MỜI HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2011
Thứ hai, 16.04.2012 10:22
Thư mời họp ĐH Đồng cổ đông thường niên năm 2011

CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG 2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

---------------

Hà Nội, ngày 11 tháng 4 năm 2012

Thư mời họp

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2011

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG 2

 

               Kính gửi : QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG 2

 

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương 2 trân trọng kính mời ông/bà tới dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 của Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương 2.

Thời gian :  7giờ30 ngày 26/4/2012

Địa điểm : Hội trường cung thể thao văn hoá thanh niên số 1 Tăng Bạt Hổ, Hai Bà trưng, Hà nội.

Điều kiện tham dự : Tất cả các cổ đông của Công ty trong danh sách cổ đông đã chốt quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông ngày 27 tháng 3 năm 2012.

Nội dung Đại hội : Theo Chương trình Đại hội gửi kèm theo.

Công ty xin gửi tới quý vị cổ đông bộ tài liệu Đại hội kèm theo thư mời họp này bao gồm:

1.      Chương trình Đại hội;

2.      Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011;

3.      Thể lệ biểu quyết tại Đại hội;

4.      Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2011; phương hướng nhiệm vụ năm 2012;

5.      Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2011 và phương hướng năm 2012 của Ban giám đốc;

6.      Báo cáo hoạt động của BKS năm 2011; phương hướng nhiệm vụ năm 2012; báo cáo kết quả thẩm định tài chính của ban kiểm soát;  

7.      Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2011;

8.      Giấy uỷ quyền tham dự Đại hội;

9.      Giấy xác nhận tham dự Đại hội;

10. Tờ trình không sửa đổi điều lệ;

11. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2012;

12. Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ;

13. Tờ trình chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS năm 2012;

Quý cổ đông có thể tham khảo tài liệu Đại hội trên website: www.dopharma.vn./.com.vn

Ủy quyền tham dự Đại hội: Xin vui lòng gửi Giấy ủy quyền tham dự Đại hội về Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 - Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương 2 (số 9 Trần Thánh Tông, Phường Bạch Đằng, Hai Bà Trưng, Hà Nội) theo đường Bưu điện hoặc fax về số: 04 38211815 trước ngày 22/4/2012.

Trong trường hợp không có người đại diện ủy quyền tham dự Đại hội, Quý Cổ đông có thể ủy quyền cho một trong số các Thành viên Hội đồng quản trị (Danh sách thành viên Hội đồng quản trị gửi kèm theo Thư mời này).

Đề nghị quý vị cổ đông khi đến tham dự Đại hội mang theo :

1.                   Thư mời họp và các tài liệu đã nhận

2.                   Giấy Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu

3.                   Giấy ủy quyền (trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội)

Rất mong sự hiện diện của quý vị cổ đông để Đại hội thành công tốt đẹp./

 

 

TM/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

DS. LÊ TIẾN DŨNG

 

[Trở về] [Đầu trang]

Các tin mới hơn:
» CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011 (16.04.2012)
» GIẤY ỦY QUYỀN CỦA TỔ CHỨC THAM DỰ HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2011 (16.04.2012)
» GIẤY ỦY QUYỀN CỦA CÁ NHÂN THAM DỰ HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2011 (16.04.2012)
» GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2011 (16.04.2012)
» QUY CHẾ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011 (16.04.2012)
» THỂ LỆ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011 (16.04.2012)
» TỜ TRÌNH KHÔNG SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG 2 (17.04.2012)
» TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG VỀ LƯA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN NĂM 2012 (17.04.2012)
» TỜ TRÌNH PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ (18.04.2012)
» TỜ TRÌNH THÙ LAO CỦA HĐQT VÀ BKS NĂM 2012 (18.04.2012)

Các tin cũ hơn:
» THÔNG BÁO CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG (04.04.2012)

Sản phẩm    Tin tức    

Công ty cổ phần dược phẩm trung ương 2 DOPHARMA
Địa chỉ: Số 9 Trần Thánh Tông - Phường Bạch Đằng - Quận Hai Bà Trưng- Hà Nội
Điện thoại: 04.9716279 , 04.9716291
Fax: 04.8211815
Designed by F.A.R., JSC - Leading the Web Market